DIG "tung chiêu" thu hút cổ đông đến dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

Đối tượng nhận quà là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tập đoàn DIC Corp.